1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 16. Vitri
›  539 Ibn Umeri r.a. tregon se dikush e pyeti të Dërguarin e Allahut a.s. për namazin e natës(se si falet). I Dërguari i Allahut a.s. i tha: "Namazi i natës falet duke dhënë selam në çdo dy rekatë dhe, në qoftë se dikush ka frikë se afrohet agimi (sabahu), atëherë fal një rekat dhe ky (rekat) do të jetë vitr për të gjithë rekatët sa ka falur." (990)
URL:
›  540 Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. falte njëmbëdhjetë rekatë natën dhe ky ishte namazi i tij i natës. Kur binte në Sexhde rrinte aq sa ndonjë prej jush mund të këndojë pesëdhjetë ajete, para se ai të ngrinte kokën. Ai (a.s.) gjithnjë falte dy rekatë (suuet) para namazit (farz) të sabahut dhe pastaj mbështetej në krah të djathtë (e priste) derisa të vinte myezini për namazin (e agimit në xhami). (994)
URL:
›  541 Aishja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. çdo natë e falte namazin e vitrit në orë të ndryshme (që nga pas namazit të Darkës) deri në orën e fundit tënatës. (996)
URL:
›  542 Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgam- beri a.s. ka thënë: "Bëjeni vitër namazin tuaj të fundit që falni natën." (998)
URL:
›  543 Ibn Umeri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. e falte vitrin hipur në deve (kur ishte në udhëtim). (999)
URL:
›  544 Ibn Umeri tregon: "E pyetën Enesin r.a.: "A ka kënduar kiuint (dua) Pejgamberi a.s. në namazin e sabahut?" Enesi r.a. pohoi e, pastaj e pyetën përsëri: "A e këndonte duanë e kunutit përpara se të përkulej në ruku?" Ai u përgjigj: "Ai a.s. e ka kënduar kunutin pasi ngrihej nga rukuja vetëm për pak kohë (njëmuaj)" (1001)
URL:
›  545 Enesi r.a. tregon se kur e pyetën për kunutin ai u përgjigj: "Padyshim që është kënduar." I thanë: "Përpara rukusë, apo pas saj?" Enesi u përgjigj: "Përpara rukusë." E pyeta (Asimi, treguesi i dytë i hadithit): "Po filani na tregoi ne se ti i ke thënë pas rukusë?!" Enesi tha: "Ka gënjyer. Në të vërtetë, i Dërguari i Allahut a.s. ka kënduar kunut vetëm një muaj. Ja shkaku: Pejgamberi a.s. dërgoi te paganët e Nexhdit, rreth shtatëdhjetë vetë që dinin Kuranin përmendësh, të cilët qenë më të paktë në numër se ata dhe, me të cilët i Dërguari i Allahut a.s. kishte marrë- veshje paqeje. Por paganët e thyen paqen dhe i vranë të shtatëdhjetë burrat. Kësisoj i Dërguari i Allahut a.s.këndoi kunut për një muaj duke iu lutur Allahut për t'i ndëshkuar dy fiset Ri'l dhe Dhukvan (të Nexhdit)." (1002)
URL:
›  546 Enesi r.a. tregon: "Në kohën e Pejgamberit a.s. kunuti këndohej në namazin e akshamit dhe të sabahut." (1004)
URL: