1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 1043. Çfarë thuhet në Fjalën e Allahut të Lartësuar: "Është Ai që e fillon krijimin, pastaj do ta përsërisë atë (pasi të jetë shuar) dhe kjo është shumë e lehtë përTë." (Kuran, 30:27)
›  1348 Imran Ibn Husejni r.a. tregon: "Një grup njerëzish nga fisi Beni Temim shkuan te Pejgamberi a.s.. Ai (a.s.) u tha: "O Beni Temim! Gëzohuni (për një sihariq për ju)!" Ata i thanë: "Na dhe sihariq, por tani na jep diçka (pasuri)." Kur dëgjoi këtë, atij i ndërroi fytyra. Pastaj erdhën njerëz nga Jemeni, të cilëve ai u tha: "O populli i Jemenit! Pranoni sihariqet, pasi Beni Temimët nuk i pranuan ato." Jemenasit i thanë: "I pranuam." Pas kësaj, Pejgamberi a.s. filloi të flasë për fillimin e krijimit dhe për Arshin (Fronin) e Allahut. Ndërkohë erdhi dikush dhe më thërriti: "O Imran, të ka ikur deveja!" (U ngrita dhe ika) Ah, sikur të mos e kisha lënë atë tubim, (pasi më iku pa dëgjuar fjala e të Dërguarit të Allahut a.s. aty)!" (3190)
URL:
›  1349 Imrani r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "(Në fillim) ka qenë vetëm Allahu dhe asgjë tjetër përveç Tij dhe Arshi (Froni) i Tij ishte mbi ujë. Ai shkroi gjithçka në Libër dhe krijoi qiejt dhe Tokën." Pastaj dikush më thirri: "O Ibn Husejn, të ka ikur deveja!" Kështu që u largova, por nuk munda ta shoh për shkak të miraxhit. Për Allah! Sa do të kisha dëshiruar ta kisha lënë devenë (për atë tubim)!" (3191)
URL:
›  1350 Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Allahu, më i Lartësuari, thotë: 'Biri i Ademit (njeriu) më fyen Mua, ndonëse nuk duhet ta bëjë kurrë një gjë të tillë; ai më quan gënjeshtar, ndonëse nuk duhet ta bëjë kurrë një gjë të tillë! Fyerja e tij është kur thotë se Unë kam fëmijë, ndërsa përgënjeshtrimi i tij është kur thotë: "Zoti nuk do të më rikrijojë, siç më krijoi në fillim". (3193)
URL:
›  1351 Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë:
"Kur Allahu e përfundoi krijimin, Ai shkroi në Librin e Tij që ka në Arshin (Fronin) e Vet: 'Vërtet që Mëshira Ime e ka mundur (është përmbi) Zemërimin Tim." (3194)
URL: