1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 1052. Pasuria më e mirë e muslimanit do të jenë dhentë që do t'i çojë për kullotë në maja të maleve
›  1393 Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Koka (burimi kryesor) e femohimit (kufrit) është në lindje. Kryelartësia dhe vrazhdësia janë veti të njerëzve të kuajve dhe të deveve dhe të atyre fshatarëve beduinë, të cilët u kushtohen vetëm deveve dhe nuk tregojnë aspak vëmendje për fenë. Ndërsa thjeshtësia dhe butësia janë cilësi e njerëzve të deleve." (3301)
URL:
›  1394 Ukba Ibn Amri r.a. tregon: "I Dërguari i Allahut a.s. bëri shenjë në drejtim të Jemenit dhe tha: "Besimi i vërtetë është jemenas, ja atje! Ndërsa ashpërsia dhe vrazhdësia janë vërtet cilësi të atyre fshatarëve beduinë. Ata merren vetëm me deve dhe nuk kujdesen aspak për fenë dhe rrinë atjenga ku do të dalin dy brirët e shejtanit, te fiset Rabia dhe Mudar." (3302)
URL:
›  1395 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Kur të dëgjoni gjeli të këndojë, luteni Allahun t'ju dhurojë nga mirësitë e Tij, (pasi kënga e gjelit tregon) se ai ka parë një melek. Kur të dëgjoni gomarin të pëllasë, kërkojini Allahut që t'ju ruajë nga shejtani, (pasi pallja e gomarit tregon) se ai ka parë një shejtan." (3303)
URL:
›  1396 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka rrëfyer: "Një grup njerëzish nga Beni Israilët janë zhdukur, nuk dihet se ç'bënë. Por e vetmja gjë që mendoj, është se ata janë mallkuar dhe janë shndërruar në minj, pasi po t'i vini miut përpara qumësht deveje, ai nuk do ta pijë atë, ndërsa, po t'i vini qumësht delje, ai do ta pijë atë." Ia tregova këtë Kabit i cili më pyeti: "A e ke dëgjuar që këtë ta thotë Pejgamberi a.s.?" I thashë që po, por ai vazhdoi të më pyeste disa herë, aq sa i thashë: "A mos e lexoj gjë Teuratin?!" (3305)
URL: