1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 1272. Kurani u zbrit që të këndohet në shtatë mënyra të ndryshme
›  1808 Umeri r.a, tregon: "E dëgjova Hisham Ibn Hakimin të këndonte suren "El-Furkan" (nr.25) gjatë kohës së të Dërguarit të Allahut a.s.. Vura veshin ta dëgjoj me vëmendje, kur ai po e këndonte në shumë mënyra të ndryshme nga njëra-tjetra të cilat i Dërguari i Allahut a.s. nuk m'i kishte mësuar mua. Për këtë sa nuk iu hodha gjatë faljes së namazit, por e përmbajta veten derisa e mbaroi atë. Pastaj ia mbështolla rrobën e sipërme për fyti dhe e kapa prej saj dhe i thashë: "Kush ta ka mësuar ty këtë sure që ta dëgjova ta këndosh?" Ai më tha: "Ma ka mësuar i Dërguari i Allahut a.s.." I thashë: "Ti gënjen, pasi i Dërguari i Allahut a.s. ma ka mësuar mua atë ndryshe nga ç'e këndove ti." Kështu, e tërhoqa atë deri tek i Dërguari i Allahut a.s. dhe i thashë atij: " E dëgjova këtë njeri të këndojë suren Furkan në një mënyrë që nuk ma ke mësuar mua." Pas kësaj i Dërguari i Allahut a.s. tha: "Lëshoje, (o Umer)! Këndo, o Hisham!" Kështu, ai e këndoi suren ashtu siç e kisha dëgjuar unë, pastaj i Dërguari i Allahut a.s. tha: "Kështu ka zbritur" dhe shtoi: "Këndo, o Umer!" Edhe unë e këndova ashtu siç ma kishte mësuar ai a.s., pastaj i Dërguari i Allahut a.s. tha: "Kështu ka zbritur. Ky Kuran ka zbritur për t'u kënduar në shtatë mënyra të ndryshme, kështu që këndojeni atë në cilën mënyrë të jetë më e lehtë për ju (ose këndoni Kuran sa të mundeni)!" (4992)
URL: