1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 1283. Gjynahu i madh i atij që këndon Kuran për t'u dukur, për të përfituar gjëra të dynjasë ose për t'u krenuar etj.
›  1825 Ebu Said Hudriu r.a. tregon se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut a.s. të thotë: "Do të dalin njerëz nga ju, namazi i të cilëve do t'u bëjë ju të përçmoni namazin tuaj, agjërimi i tyre do t'u bëjë ta përçmoni agjërimin tuaj dhe veprat e tyre të mira do t'u bëjnë t'i përçmoni tuajat, por do të këndojnë Kuran që nuk do t'ua kalojë grykën (vetëm do ta këndojnë dhe nuk do të veprojnë sipas tij) dhe do të dalin nga feja ashtu siç del shigjeta në anën tjetër të nishanit (tabelës së qitjes): harkëtari vështron majën e shigjetës, por nuk sheh gjë; kontrollon shigjetën, por nuk sheh gjë; shikon puplat, por nuk gjen gjë, derisa më në fund shpreson të gjejë diçka në bisht!" (5058)
URL:
›  1826 Ebu Musai r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Shembulli i besimtarit që e këndon Kuranin dhe vepron sipas tij është si shembulli i qitros, e cila ka shije të mirë dhe erë të mirë; shembulli i besimtarit i cili nuk e këndon Kuranin, por vepron sipas tij është ai shembulli i hurmës me shije të mirë, por që s'ka erë; shembulli i hipokritit që e këndon Kuranin është si shembulli i borzilokut me erë të mirë, por me shije të hidhur; dhe shembulli i hipokritit që nuk e këndon Kuranin është si shembulli i kungullit të egër me shije të hidhur e të neveritshme dhe me erë të keqe!" (5059)
URL:
›  1827 Xhundebi r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Këndoni dhe studioni Kuranin përderisa të pajtoheni për shpjegimin e kuptimeve të tij, por në qoftë se ndryshoni për të, atëherë ndalohuni përkohësisht." (5061)
URL: