1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 466. Ç'thuhet për faljen e namazeve nafile dy e nga dy
›  614 Xhabiri r.a. tregon: "Pejgamberi a.s. na mësonte si të bënim duanë e istihares për të gjitha çështjet tona, ashtu siç na mësonte një sure Kurani. Ai (a.s.) na thoshte: "Në qoftë se dikush prej jush vendos të bëj një punë, duhet të falë dy rekatë namaz nafile dhe pastaj të lutet me këtë dua: 'Allahumme inni estekhiruke bi ilmike, ve estekdiruke bikudretike, ve es'eluke min fadlikel-adhiim, fe inneke tekdiru ve laa ekdiru, ve taëlemu ve laa a'lemu, ve ente al-laamul-gujuub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hadhal- emra khajrun lii fii diinii ve meaashii ve aakibeti emrii", ose thotë: "aaxhili emrii ve eexhilih": "fak-durhu lii ve jessirhu lii thumme barik lii fiih, ve in kunte taëlemu enne hadhal-emru sherr-rrun lii fi diimi ve meaashi ve aakibeti emrii", ose thotë: "aaxhili emrii ve eexhilihf fasrifhu anniives- rifnii anhu vakdur liil-khajre hajtlui kane, thumme erdiinii bih", pastaj ai të përmendë nevojën ose çështjen e tij. [O Allah! Të drejtohem Ty të më udhëzosh, sepse Ti je i Gjithëditur. Të lutem Ty të më japësh fuqi, pasi Ti je i Plotfuqishëm.
Të lutem Ty për Mirësinë Tënde të Madhe, pasi Ti ke Fuqi, ndërsa unë s'kam fuqi, Ti ke Dije, ndërsa unë s'kam dije dhe Ti je i Gjithëdituri i të fshehtave. O Allah! Në qoftë se Ti e di (dhe Ti e di sepse je i Gjithëditur) se kjo çështje është e mirë (hajr) për mua në fenë time, për jetesën time dhe për jetën time në Botën Tjetër (ose për jetën time të tashme dhe të ardhme), atëherë bëje atë për mua dhe ma lehtëso atë mua, pastaj më dhuro begati në të; dhe në qoftë se Ti e di (dhe Ti e di sepse je i Gjithëditur) se kjo çështje është e keqe (sherr) për mua në fenë time, për jetesën time dhe për jetën time në Botën Tjetër (ose për jetën time të tashme dhe të ardhme), atëherë ma largo atë prej meje dhe më largo mua prej saj; dhe zgjidh ç'është e mirë (hajr) për mua, çfarë do që të jetë ajo, dhe më kënaq mua me të]. Pejgamberi a.s. shtoi se pas kësaj ky njeri duhet të përmendë çështjen ose nevojën e tij. (1162)
URL: