1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 660. Sa herë ka bërë umre Pejgamberi a.s.?
›  865 Kur Urva e pyeti Ibn Umerin r.a. se sa herë ka bërë umre Pejgamberi a.s., ai tha: "Katër herë dhe njëra prej tyre ka qenë në muajin Rexheb." Ai pyeti edhe Aishen r.a.: "O nënë! A nuk e dëgjon se ç'thotë Ebu Abdurr- Rrahmani?" Ajo pyeti: "Çfarë thotë?" Urva tha: "Ai thotë se i Dërguari i Allahut a.s. ka bërë katër herë umre dhe njëra prej tyre ka qenë në muajin Rexheb." Aishja r.a. tha: "Allahu e mëshiroftë Ebu Abdurr-Rrahmanin! Sa herë që Pejgamberi a.s. ka bërë umre, ai gjithnjë ka qenë me të, por ai (a.s.) asnjëherë nuk ka bërë umre në muajin Rexheb." (1775,1776)
URL:
›  866 Katadeh tregon: "Një herë e pyeta Enesin r.a.: "Sa herë ka bërë umre Pejgamberi a.s.?" Enesi niu përgjigj: "Katër herë: umre e Hudejbijes në Dhul-Ka'da kur paganët e ndaluan atë; umre një vit më vonë, në Dhul-Ka'da, pas lidhjes së paqes me ta; umre nga Xhirana, ku ai shpërndau plaçkën e luftës (Më duket se nënkuptonte plaçkën nga lufta e Hunejnit) dhe umre bashkë me Haxhin e Lamtumirës." E pyeta: "Po haxh, sa herë ka bërë?" Enesi r.a. tha se Pejgamberi a.s. ka bërë haxh vetëm një herë." (1778)
URL:
›  867 Katadah tregon se Enesi r.a. ka thënë për umren e Pejgamberit a.s.: "Pejgamberi a.s. ka bërë umre kur paganët e ndaluan atë, umren e Hudejbijes (një vit më pas), një tjetër në Dhul-Ka'da dhe tjetrën së bashku me haxhin e tij (të Lamtumirës)" (1779)
URL:
›  868 Bera Ibn Azibi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka bërë dy umre në Dhul-Ka'da, përpara se të bënte haxhin. (1781)
URL: