1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Kapitulli: 839. Shokët e Pejgamberit a.s. i ndanin falas me njëri- tjetrin bereqetin dhe frutat e pronave të tyre
›  1084 Rafi Ibn Hadixh r.a tregon.: "Xhaxhai im, Dhuhejri, më ka thënë se i Dërguari i Allahut na ka ndaluar neve të bëjmë një gjë që ishte e lehtë dhe dobishme e ndihmë për ne (duke qenë se ishim të shoqëruar në një pronë tonën, por që nuk e punonim vetë!)" Unë i thashë: "Gjithçka që ka thënë i Dërguari i Allahut a.s. është e vërtetë dhe e drejtë!" Ai më tha se i Dërguari i Allahut a.s. e ka thirrur dhe e ka pyetur: "Ç'po bëni me pronat tuaja?" Dhuhejri i është përgjigjur: "I japim tokat me qira me marrëveshje të tillë që për qira të marrim prodhimin rreth kanaleve të ujit, ose me disa esvak elbi ose hurma." I Dërguari i Allahut a.s. i ka thënë: "Mos veproni kështu, por punojeni tokën vetë, ose lejoni të tjerët ta punojnë falas, ose mbajeni për vete (dhe lëreni atë djerr)." Rafiu vazhdoi: "Unë thashë:' 'Dëgjuam dhe u bindëm7!" (2339)
URL:
›  1085 Nafiu tregon se Ibn Umeri i jepte me qira pronat e tija në kohën e Ebu Bekrit, Umerit, Uthmanit dhe në fillim të kohës së Muavijes, pastaj i treguan hadithin e Rafi Ibn Hadixhit që Pejgamberi a.s. e ka ndaluar dhënien e tokave me qira. Ibn Umeri shkoi te Rafiu, qëndroi me të dhe e pyeti. Ai i tha se Pejgamberi a.s. e ka ndaluar dhënien e tokave me qira. Ibn Umeri i tha: "Ti e di se në kohën e të Dërguarit të Allahut a.s. ne i jepnim tokat me qira kundrejt prodhimit rreth vijave të ujit dhe kundrejt një mase të caktuar kashte të prerë." (2343, 2344)
URL:
›  1086 Salimi tregon: "Ibn Umeri r.a. ka thënë: "Unë e di se toka ka qenë dhënë me qira për t'u kultivuar në kohën e të Dërguarit të Allahut a.s." Më vonë Ibn Umeri pati frikë se Pejgamberi a.s. mund ta kishte ndaluar një gjë të tillë dhe ai nuk e dinte, kështu që hoqi dorë nga dhënia e tokës me qira." (2345)
URL: